Εκκλησία

9 Ιουλίου. Του Αγίου Παγκρατίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 46 – 50 – 46 Έτι δέ αυτού λαλούντος τοίς όχλοις ιδού η μήτηρ καί οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι αυτώ.

47 είπεν δέ τις αυτώ Ιδού η μήτηρ σου καί οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν. 48 ο δέ αποκριθείς είπε τώ λέγοντι αυτώ Τίς εστιν η μήτηρ μου, καί τίνες εισίν οι αδελφοί μου; 49 καί εκτείνας τήν χείρα αυτού επί τούς μαθητάς αυτού έφη Ιδού η μήτηρ μου καί οι αδελφοί μου 50 όστις γάρ άν ποιήση τό θέλημα τού πατρός μου τού εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός καί αδελφή καί μήτηρ εστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 1 – 3
1 Εν δέ τή ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς τής οικίας εκάθητο παρά τήν θάλασσαν 2 καί συνήχθησαν πρός αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθήσθαι, καί πάς ο όχλος επί τόν αιγιαλόν ειστήκει. 3 καί ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 46 – 50
46 Ενώ δε αυτός ακόμη ωμιλούσε προς τους όχλους, ιδού η μητέρα του και οι θεωρούμενοι αδελφοί του είχαν σταθή έξω και εζητούσαν να του ομιλήσουν. 47 Του είπε δε κάποιος· ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και θέλουν να σε ιδούν. 48 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και του είπε· ποιά είναι η μητέρα μου και ποιοί είναι οι αδελφοί μου; 49 Και αφού άπλωσε το χέρι του επάνω στους μαθητάς του είπε· αυτοί είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. 50 Διότι όποιος θα γνωρίση και θα εφαρμόση το θέλημα του ουρανίου Πατρός μου, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και η μητέρα μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 1 – 3
1 Κατά δε την ημέραν εκείνην εβγήκε ο Ιησούς από το σπίτι και εκάθησε κοντά εις την θάλασσαν. 2 Και συγκεντρώθησαν πλησίον πολλά πλήθη λαού, ώστε να ανεβή αυτός εις ένα εκεί πλοιάριον και να καθήση, ενώ όλος ο άλλος λαός εστέκετο εις την παραλίαν. 3 Και εκήρυξεν εις αυτούς πολλάς αληθείας με παραβολάς και είπε.

πηγή

Σχετικές αναρτήσεις

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

e-enimerosi

Όσιος Στέφανος ο Σαββαΐτης.

e-enimerosi

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Δημήτρης Λίτσας