ΕπενδύσειςΟικονομία

Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Moody’s στις ελληνικές τράπεζες

Η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας παραμένει σε Ba1

Στην επενδυτική βαθμίδα βρίσκονται πλέον και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, με την Τράπεζα Πειραιώς να ξεπερνά εισέρχεται στη βαθμίδα-όριο Baa3 της Moody’s, λίγο μετά την αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε Baa2.

Επισημαίνεται πως η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.

Εδραιώνεται στην επενδυτική βαθμίδα η Εθνική Τράπεζα

Σήμερα 8/7, συγκεκριμένα, η Moody’s προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής Τράπεζας, σε Baa2, από Baa3, ορίζοντας σε σταθερές -από θετικές- τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).

Η αξιολόγηση Baseline Credit Assessment (BCA) αυξήθηκε από σε ba1 από ba2, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρότερες μετρήσεις κεφαλαίου με δείκτη CET1 18,6% τον Μάρτιο του 2024, παρέχοντας καλή αναπτυξιακή ικανότητα και το υψηλότερο απόθεμα απορρόφησης ζημιών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας υπονομεύεται κάπως από το υψηλό ακόμη επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) στον ισολογισμό της (3,7 δισεκ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου περίπου του 55% του κεφαλαίου CET1 τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, η φερεγγυότητα της Εθνικής υποστηρίζεται περαιτέρω από τη σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τον Μάρτιο του 2024 3,7% (από 5,2% τον Μάρτιο 2023) σε συνδυασμό με υψηλή κάλυψη προβλέψεων (86%).

«Αναμένουμε το απόθεμα των κρατικών εγγυημένων απαιτήσεων της τράπεζας για καθαρά δάνεια (κυρίως στεγαστικά δάνεια) ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις, να καλυφθούν από κρατήσεις κεφαλαίου εντός του 2024 και να αποπληρωθούν σταδιακά από την κυβέρνηση στο τα επόμενα δύο χρόνια», σχολιάζει η Moody’s.

Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη για την αναβάθμιση της BCA της τράπεζας, με ετήσια αύξηση 29% των βασικών εσόδων προ προβλέψεων το πρώτο τρίμηνο του 2024, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ, μετά από μια ισχυρή επίδοση το 2023 όπου η Εθνική πέτυχε καθαρά έσοδα αναλογία προς ενσώματα πάγια στοιχεία 1,6% και κόστος προς έσοδα 34%.

Η BCA της τράπεζας αντικατοπτρίζει επίσης προκλήσεις για τη διαφοροποίηση του προφίλ κερδών της και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, με τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά της στοιχεία να είναι κυρίως περιορισμένα εντός Ελλάδος, σημειώνει η Moody’s.

«Θεωρούμε ότι η Εθνική έχει την ισχυρότερη βάση χρηματοδότησης και καταθέσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η Εθνική ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποπλήρωσε πλήρως τη χρηματοδότησή της από την ΕΚΤ (TLTRO) το πρώτο τρίμηνο του 2024 και εξακολουθεί να διατηρεί ταμειακά αποθέματα περίπου 9 δισ. ευρώ και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 249%».

Η Moody’s σημειώνει πως παρά το βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας και την προσδοκία για περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις αξιολογήσεις τους επόμενους 12-18 μήνες, θα αναβαθμιστεί μόνο σε περίπτωση που αναβαθμιστεί και η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Εθνικής ενδέχεται να υποβαθμιστούν σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης των επιπέδων NPEs.

Στην επενδυτική βαθμίδα και η Πειραιώς

Λίγο αργότερα, ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς, στην επενδυτική βαθμίδα (από Ba1 σε Baa3), διατηρώντας τις θετικές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τη βαθμολογία Baseline Credit Assessment (BCA) σε to ba2 από ba3.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η δράση αξιολόγησης έρχεται μετά τη βελτίωση του ισολογισμού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) της τράπεζας να μειώνεται σε 3,5% τον Μάρτιο 2024 από 6,6% τον Μάρτιο του 2023, σε συνδυασμό με την αυξημένη κάλυψη.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίισης το επιτυχημένο ιστορικό της τράπεζας στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου της για βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει περίπου 0,7 δισ. ευρώ καθαρές πιστωτικές απαιτήσεις από το ελληνικό κράτος που σχετίζονται με ληξιπρόθεσμα δάνεια με κρατική εγγύηση, τα οποία η τράπεζα ταξινομεί ως λοιπά περιουσιακά στοιχεία και δεν περιλαμβάνονται στο απόθεμα των NPEs (1,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024). «Αναμένουμε τη σταδιακή αποπληρωμή αυτών των δανείων από το Δημόσιο τα επόμενα 2-3 χρόνια, αν και εν τω μεταξύ καταλαβαίνουμε επίσης ότι η τράπεζα θα χρειαστεί να καλύψει τυχόν έλλειμμα προβλέψεων μέσω κεφαλαιακών κρατήσεων», σχολιάζει ο οίκος αξιολόγησης.

Η ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023-24 και οι ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον είναι ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην αναβάθμιση της BCA. Η τράπεζα έχει αποδείξει την ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία της, με τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2024 να αυξάνονται κατά 37% σε ετήσια βάση, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδηγεί σε αναλογία κόστους προς εισόδημα ήτοι 29% τον Μάρτιο 2024.

Η τράπεζα ενίσχυσε τις μετρήσεις της μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, με δείκτη CET1 13,7% τον Μάρτιο του 2024 σε σύγκριση με 12,2% τον Μάρτιο του 2023. Ωστόσο, δεδομένου του σημαντικού επιπέδου αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) ύψους 3,3 δισεκ. ευρώ, που αποτελούν το 72% του κεφαλαίου CET1, εκτιμάται ότι το αποθεματικό απορρόφησης των ζημιών παραμένει πιο αδύναμο σε σύγκριση με τις υπόλποιες ελληνικές τράπεζες.

Τέλος, το ευνοϊκό χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας Πειραιώς, με τις καταθέσεις πελατών να αποτελούν το 76% των συνολικών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων) και τον καθαρό δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62% τον Μάρτιο του 2024, είναι επίσης υποστηρικτικό για το πιστωτικό της προφίλ.

«Η Τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη και τα επίπεδα κεφαλαίου της και θα μειώσει τα προβληματικά της δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων δανείων που εγγυάται η κυβέρνηση. (…)

Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στις μετρήσεις κεφαλαίου και στην ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας. (…)

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση απότομης αύξησης των NPEs ή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις μελλοντικές κεφαλαιακές προβλέψεις της».

Η έκθεση για τη Eurobank

Σε ό,τι αφορά στη Eurobank, στις 13/6/2024, η Moody’s αναβάθμισε σε Baa2 -από Baa3- αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank η Moody’s Ratings, ορίζοντας σε σταθερές -από θετικές- τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).

Στην ίδια ανοδική πορεία βρίσκεται και η αξιολόγηση για τα Tier 2 ομόλογα, που αναβαθμίστηκε σε (P)Ba2 από (P)Ba3.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση BCA (Baseline Credit Assessment), αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2.
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η τράπεζα παρουσιάζει υψηλό δείκτη CET1, αλλά, παράλληλα, και υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (οι DTC αποτελούσαν το 42% του CET1 τον Μάρτιο του 2024) που υπονομεύουν την ποιότητα του κεφαλαίου -ένα κοινό χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών.

«Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού -καθώς κατάφερε να συγκρατήσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) προς τα ακαθάριστα δάνεια στο 3% τον Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του 2023- και την ισχυρή οικονομική της απόδοση κατά το α’ τρίμηνο του 2024 και το 2023.

Τα έσοδα για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023 λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους. Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει αναλογία καθαρού εισοδήματος έναντι των ενσώματων παγίων στο 1,5% το 2023, ενώ η αναφερόμενη απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας ήταν υψηλή, στο 19,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Η αναβάθμιση BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τη ρευστότητά της, με ρευστά τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία έναντι των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στο 32% το 2023 και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 179% τον Μάρτιο του 2024, με τη χαμηλότερη έκθεση στο ελληνικό δημόσιο. Ταυτόχρονα, το προφίλ χρηματοδότησης της Eurobank έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τα κεφάλαια έναντι ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων περίπου 14% το 2023 από 18% το 2022, μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησής της από την ΕΚΤ και ακαθάριστο δείκτη δανείων προς καταθέσεις περίπου 73% τον Μάρτιο του 2024», σχολιάζει η Moody’s.

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα ολοκλήρωση της πλειοψηφικής εξαγοράς (55,5% μετοχών) στην κυπριακή Ελληνική Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου μειώνοντας τα περιουσιακά της στοιχεία με έδρα την Ελλάδα σε ποσοστό μόλις κάτω του 60% του συνόλου των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο της κατανομής του ενεργητικού της βρίσκεται πλέον στην Κύπρο (29%), στη Βουλγαρία (10%) και στο Λουξεμβούργο (3%).

Η Moody’s θεωρεί ότι το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, θα παρείχε ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υπάρχουσα θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο που προσανατολίζεται στον δανεισμό επιχειρήσεων και στην ιδιωτική τραπεζική.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι αυτή η συναλλαγή θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στα κεφάλαια (περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1), ενώ η πλήρης ενοποίηση και συγχώνευση με την τοπική θυγατρική είναι πιθανό να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Eurobank αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα.

Προς το παρόν, οι δύο θυγατρικές στην Κύπρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, αν και η Moody’s αναμένει ότι ο όμιλος θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με θέματα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία ένταξης.

Η έκθεση για την Alpha Bank

Στις 27/6/2024, σε Baa3 (από Ba1) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Alpha Bank η Moody’s Ratings, διατηρώντας, μάλιστα, τις θετικές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Έτσι, η Alpha Bank γίνεται η δεύτερη ελληνική τράπεζα με επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s, μετά τη Eurobank, τη στιγμή που το αξιόχρεο της Ελλάδας δεν έχει εισέλθει στην επενδυτική βαθμίδα.
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την περαιτέρω πρόοδρο της ελληνικής τράπεζας στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 6% των ακαθάριστων δανείων τον Μάρτιο του 2024 -από 7,6% τον Μάρτιο του 2023.

Αν και αυτός ο δείκτης εξακολουθεί να είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες, περίπου το ήμισυ του μετοχικού NPEs της Alpha Bank είναι στεγαστικά δάνεια, υψηλής εξασφάλισης.
Η δράση της Moody’s λαμβάνει επίσης υπόψη τα σχέδια της τράπεζας να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας τον δείκτη NPEs σε κάτω από 4% έως το τέλος του 2026.

Η αναβάθμιση της BCA της τράπεζας καταγράφει το βελτιωμένο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών, τη χαμηλότερη βάση κόστους και το προσδοκίες για βιώσιμα κέρδη στο μέλλον, ειδικά εν μέσω ομαλοποιημένου περιβάλλοντος επιτοκίων.Αναμένονται σταδιακά οφέλη για την τράπεζα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στις τραπεζοασφαλιστικές της δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τα άτοκα εισοδήματά της, από την πρόσφατη εμπορική της συνεργασία με την UniCredit.

Αυτή η βελτιωμένη χρηματοοικονομική απόδοση ενίσχυσε τη φερεγγυότητα της τράπεζας με δείκτη Core Tier 1 (CET1) 16,2% τον Μάρτιο του 2024, ενσωματώνοντας την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής της στη Ρουμανία στη UniCredit.

Η Alpha Bank αναμένει να αυξήσει περαιτέρω τον δείκτη CET1 στο 17,5% μέχρι το τέλος του 2026 βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενσωματώνοντας πιθανές πληρωμές μερισμάτων με το πρώτο να ξεκινά φέτος.

Ωστόσο, η Moody’s υπογραμμίζει ότι η ποιότητα αυτού του κεφαλαίου υπονομεύεται από το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs), οι οποίες αποτελούσαν περίπου το 54% του κεφαλαίου CET1 της τράπεζας από τον Μάρτιο του 2024 και είναι κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Η αναβάθμιση BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη την ικανοποιητική ρευστότητα -ρευστά τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία προσαρμοσμένα έναντι των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στο 26% το 2023 και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 186% σε συνδυασμό με αναλογία δανείων προς καταθέσεις, στο 77% τον Μάρτιο του 2024.

Ταυτόχρονα, το προφίλ και η ικανότητα χρηματοδότησης της Alpha Bank βελτιώθηκαν περαιτέρω -με κεφάλαια έναντι ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων περίπου 13,6% το 2023 από 22,5% το 2022, μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησής της (TLTRO) από την ΕΚΤ.

Επίσης, το outlook διατηρήθηκε σε θετικό, αντανακλώντας την προσδοκία ότι η Alpha Bank θα συνεχίσει να βελτιώνει το πιστωτικό της προφίλ τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη και τα επίπεδα κεφαλαίου της και θα μειώσει τον δείκτη προβληματικών δανείων, αν και με βραδύτερο ρυθμό από πριν.

Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα και την κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, ενώ διατηρεί σταθερές μετρήσεις κεφαλαίου και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της για MREL.Αυτές οι τάσεις θα βελτιώσουν τη φερεγγυότητα και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.
Δεδομένης της τρέχουσας θετικής προοπτικής για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τις ανώτερες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις, μια υποβάθμιση είναι απίθανη σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Alpha Bank θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση απότομης αύξησης του σχηματισμού νέων NPEs, χωρίς σημαντική βελτίωση στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της. Οποιαδήποτε επιδείνωση στο λειτουργικό περιβάλλον θα ασκήσει επίσης καθοδική πίεση στις αξιολογήσεις της τράπεζας.

www.bankingnews.gr

Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο.

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news.

Σχετικές αναρτήσεις

Alpha Βank: Πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania S.A. στην UniCredit S.p.A.

e-enimerosi

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΜΕΡΟΣ 2ο / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη