Κοινωνία Κόσμος

Φράγμα Μουζακίου, Καρδίτσας: Περισσότερο νερό από, περίπου, δώδεκα “Ιανούς”.

«…το παρόν άρθρο αφιερώνεται στην μνήμη της 43-χρονης αδικοχαμένης Φαρμακοποιού “Μ.Ε.” στην κακοκαιρία “Ιανός” το 2020, στην περιοχή του “Μουζακίου Καρδίτσας”…» [12].

Κατά το, σχετικά, πρόσφατο, («17-20/09/2020»), ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “Ιανός”, ο «Ποταμός Πάμισος», “μετέφερε” στην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το “Φράγμα Μουζακίου”, (η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του «“Δήμου Μουζακίου”, “Νομού Καρδίτσας”»), συνολικά “[(29.456.000), (είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες)]” “[(μ3), (κυβικά μέτρα)]” (ή “τόνους”) νερού και με μέγιστη παροχή «395,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «395,00 m3/sec»), [1,2,4,5,6.1,6.2,7,8.1-8.6].

Το «Φράγμα Μουζακίου», (του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας»), έχει σχεδιαστεί, (σύμφωνα με την μελέτη της «Δ.Ε.Η./Δ.Α.Υ.Ε.» του έτους «1987»), έτσι ώστε να έχει ωφέλιμο όγκο ίσο με «[(355Χ106), (355.000.000), (τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια)] [(κυβικά μέτρα), (κ.μ.), (μ3), (m3)]», (ή αλλιώς «355 hm3») και κατά συνέπεια, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας «Ιανός» θα μπορούσε να γεμίσει, (στην περίπτωση κατά την οποία ήταν εντελώς άδειο), σε ποσοστό ίσο με «8,30%» της συνολικής χωρητικότητάς του, ή αλλιώς, θα μπορούσε να σταματήσει ολόκληρη την πλημμυρική παροχή που προήλθε από το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο «Ιανός» εάν με την έναρξη της εκδήλωσης του φαινομένου είχε πληρότητα έως και «91,70%» [11].

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται εύκολα ότι το «Φράγμα Μουζακίου», όταν είναι εντελώς άδειο, (σε περίπτωση που είχε κατασκευαστεί στην αρχικά προβλεπόμενη θέση του, σύμφωνα με την μελέτη της «Δ.Ε.Η./Δ.Α.Υ.Ε.» του έτους «1987»), θα είχε την δυναμικότητα να υποδεχθεί την συνολική πλημμυρική παροχή η οποία θεωρητικά θα προερχόταν, (σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία βροχόπτωσης του μετεωρολογικού σταθμού του «Μουζακίου»), από «12,05» περίπου μετεωρολογικά φαινόμενα τύπου «Ιανός» [1,2,4,5,6.1,6.2,7,11].

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη επρόκειτο να κατασκευαστεί περίπου στο κέντρο βάρους του «νοητού» τριγώνου το οποίο σχηματίζεται από τους οικισμούς «Μελιγός», «Πετρωτά» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πλησίον της προσεσημασμένης θέσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα «Google Earth» με την ονομασία «Αναρριχητικό πεδίο Μουζακίου» και πλησίον της διασταύρωσης της «Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας-Αργιθέας» με την «Επαρχιακή Οδό Πορτής».

Η συγκεκριμένη βροχόπτωση, οι οποία μάλιστα, προκάλεσε πολλές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ήταν συγκεκριμένα, αναλυτικά: «17/09/2020 (6,00 mm)», «18/09/2020 (254,20 mm)», «19/09/2020 (14,40 mm)» και «20/09/2020 (0,20 mm)», («συνολικό ύψος βροχόπτωσης πέντε συνεχόμενων ημερών: 274,80 mm») γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της κατασκευής του «Φράγματος Μουζακίου», του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας» [6.1,6.2,7,8.1-8.6].

Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Ποταμού Πάμισου”, έως την προβλεπόμενη θέση κατασκευής του “Φράγματος Μουζακίου”, “Δήμου Μουζακίου”, “Νομού Καρδίτσας”», στο σημείο που βγαίνει από την συγκεκριμένη υποδιαίρεση της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=50.177,20 μ.μ.» («13 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=17.310,70 μ.μ.», («6 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά και ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=9.544,57 μ.μ.» («5 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=1.354,37 μ.μ.» («2 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιπεδινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=78.386,84 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4)TOTAL=78,387 χιλιόμετρα») («26 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Πάμισου”, έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το “Φράγμα Μουζακίου”, “Δήμου Μουζακίου”, “Νομού Καρδίτσας”» είναι ίσο με «144.097,26 στρέμματα» [(«144,10 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα: 1).το «88,06%» («126,90 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας», 2).το «9,54%» («13,75 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», του «Νομού Καρδίτσας» και 3).το «1,96%» («2,83 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Αργιθέας», του «Νομού Καρδίτσας» (1,2,4).

Ο «Ποταμός Πάμισος» (ή «Παλιούρης Ποταμός»), (στην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Μουζακίου» του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας»), είναι ποταμός του «Νομού Καρδίτσας» και του «Νομού Τρικάλων», περνάει μέσα από το «Μουζάκι», του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας» και είναι παραπόταμος του «Πηνειού Ποταμού». Πηγάζει από τα «Άγραφα» στις δυτικές πλαγιές των βουνών «Καράβα», «Καραβούλα» και «Καζάρμα», κοντά στο χωριό «Οξιά» και εκβάλλει στον «Πηνειό Ποταμό» [9.1,9.2].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» (επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Πάμισου Ποταμού” που αντιστοιχεί έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το “Φράγμα Μουζακίου”», η οποία βρίσκεται στην ανάντη του οικισμού «Μουζάκι»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» (γραμμές με «έντονη μπλε» απόχρωση με διαβάθμιση του πάχους της γραμμής, όπου το πάχος της κάθε γραμμής εξαρτάται από την “τάξη” του εκάστοτε ρέματος που αντιπροσωπεύει δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η “τάξη” του ρέματος τόσο παχύτερη είναι και η αντίστοιχη γραμμή που το αντιπροσωπεύει), των «οικισμών του Δήμου Πύλης», των «οικισμών του Δήμου Μουζακίου», των «οικισμών του Δήμου Αργιθέας» και των «οικισμών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), του «περιγράμματος του “Δήμου Πύλης”», του «περιγράμματος του “Δήμου Μουζακίου”», του «περιγράμματος του “Δήμου Αργιθέας”»και του «περιγράμματος του “Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ”» (γραμμές με «μαύρη απόχρωση»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»),[1,2,4].
Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “17/09-20/09/2020” (“274,80 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «395,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «395,00 m3/sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Ιανός», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «29.456.000 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «29.456.000 m3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Ιανός»), (η ανάλυση και οι υπολογισμοί έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «HEC-HMS» του «U.S.A. Army Corps of Engineers» δηλαδή του «Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α.») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “17/09-20/09/2020” (“274,80 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «395,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «395,00 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου, μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Ιανός», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «29.456.000 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «29.456.000 m3 (tons νερού)»), (στην περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Μουζακίου», του «”Ποταμού Πάμισου”, που αντιστοιχεί έως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Μουζακίου», του «“Δήμου Μουζακίου”, του “Νομού Καρδίτσας”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Ιανός») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].
Εικόνα 3. Η απεικόνιση της λεκάνης απορροής, [επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση, που αντιστοιχεί έως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Μουζακίου», (“Δήμου Μουζακίου”), Νομού Καρδίτσας”»] και του (πλήρως ανεπτυγμένου) αντίστοιχου, περιεχόμενου σε αυτήν, υδρογραφικού δικτύου (γραμμές με «σκούρα γαλάζια» απόχρωση), του «Ποταμού Πάμισου» επί του υπόβαθρου της διαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth» [1,2,4,10].
Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής”, (που αντιστοιχεί έως το σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Μουζακίου» του «Δήμου Μουζακίου», του «Νομού Καρδίτσας»), του «Ποταμού Πάμισου», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό του «“Μουζακίου”, του “Δήμου Μουζακίου”, του “Νομού Καρδίτσας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «274,80 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «17-20/09/2020» [6.1-6.2,7].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τόσο τον “Νομό Καρδίτσας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Καρδίτσας”) όσο και τον “Νομό Τρικάλων” ή αλλιώς την “Π.Ε. Τρικάλων”) καθώς επίσης και ενδεικτικά τον “Νομό Λάρισας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Λάρισας”), [όπως π.χ. 3.1-3.46],

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

https://www.copernicus.eu/el»),

—————————————————————————————————————–

2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

3.1.KARDITSALIVE.NET,

(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

3.2.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaskpapalaskarisplimmyriseperipouto-14-toudimousofadontounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/»),

3.3.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaspapalaskarisplimmyriseperipouto-55-toudimoupalamatounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/ »),

3.4.KARDITSAPRESS.GR,

https://karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58449-%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),

3.5.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.6.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-karditsas/»),

3.7.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-karditsas-toy-nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.8.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofadon-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.9.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),

3.10.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-pa/»),

3.11.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofa/»),

3.12.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-kardi/»),

3.13.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis/»),

3.14.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/300-ekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-mono-o/»),

3.15.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis-poso-nero-katevase-ston-potamo-sofaditi-kai-to-evros-tis-plimmyras-pou-prokalese/»),

3.16.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/25/peripoy-300-ekat-kyvika-neroy-katevase-m/»),

3.17.GAIAELLINIKI.GR,

(«https://www.gaiaelliniki.gr/2023/11/300-daniel.html»),

3.18.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9/»),

3.19.GREENNEWS.GR,

(«https://greennews.gr/79833/»),

3.20.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2023/09/25/300-ekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.21.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/300-peripoy-ekatommyria-kyvika-neroy-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-ti-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.22.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.23.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripo/»),

3.24.TRIKALAOPINION.GR,

(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.25.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolika/ »),

3.26.KARDITSAPRESS.GR,

https://www.karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58814-2%2C50-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%2C-%E2%80%9C%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%E2%80%9D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%E2%80%9C%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82%E2%80%9D-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E2%80%9Cdaniel%E2%80%9D»),

3.27.NEAKRITI.GR,

https://www.neakriti.gr/ellada/2019734_kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatebasesynolikastinekbolitoy »),

3.28. ODELALIS.GR,

https://odelalis.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolikaopotamospineioskatatidiarkeiatiskakokairiasdaniel/»),

3.29.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2023/09/27/kakokairiadaniel-250-disekatommyriakyvikaneroukatevasesynolikaopineios/»),

3.29.TRIKALAIDEES.GR,

https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),

3.30.TRIKALAENIMEROSI.GR,

https://trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),

3.31.CANDIADOC.GR,

https://www.candiadoc.gr/2023/09/27/peripoy-2-50-diskyvikaneroykatevase/»),

3.32.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitou/»),

3.32.TRIKALANEWS.GR,

https://www.trikalanews.gr/daniel-2-50-diskyvikaneroykatevaseopineios/»),

3.33.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitoy/»),

—————————————————————————————————————–

3.37.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2024/04/20/spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas-160-ekatommyria-kyvika-metra-peripou-katevase-sto-simeio-o-potamos-kalentzis-stin-kakokairia-daniel/»),

3.38.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.39.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/thomas-papalaskaris-techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.40.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/spasimoanachomatosstonkoskinakarditsaspesane-160-ekatommyria/»),

3.41.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/news/spasimoanachomatosstonkoskinakarditsas/»),

—————————————————————————————————————–

3.42.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/fragmamouzakiouthastamatouseolitinposotitaneroutoupamisoupotamouaneicheplirotitaeoskai-78-grafeiothomaspapalaskarispolitikosmichanikosydrologosmichanikoskaimicha/»),

3.43.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2024/04/25/fragmamouzakioukarditsasthastamatouseolitinposotitaneroutoupamisoupotamouaneicheplirotitaeoskai-78-apotrepontasentelostinplimmyrastomouzaki/»),

3.44.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/technikoarthrogiatofragmamoyzakioykarditsas/»),

3.45.PYLINEWS.GR,

https://pylinews.gr/fragmamoyzakioykarditsasthastamatoyseolitinposotitaneroytoypamisoyeicheplirotitaeoskai-78/»),

3.46.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/fragmamoyzakioykarditsasthastamatoyseolitinposotita/»),

—————————————————————————————————————–

4.QGIS.ORG,

https://www.qgis.org/en/site/»),

—————————————————————————————————————–

5.HEC.USACE.ARMY.MIL,

https://www.hec.usace.army.mil/software/hechms/»),

—————————————————————————————————————–

6.1.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1951»),

6.2.WIKI.METEO.GR,

(«https://wiki.meteo.gr/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82»)

—————————————————————————————————————–

7.PENTELI.METEO.GR,

(«https://penteli.meteo.gr/stations/mouzaki/»),

—————————————————————————————————————–

8.1.ERT.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=t89R4VPcZe8»),

8.2.THESSALIATV.GR (THESSALIA TILEORASI) (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=IXygx6oOs2Q »),

8.3.OPENTV.GR (OPEN.GR) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=CENhx-NLnbI»),

8.3.PETROS ZIOGAS (ΠΕΤΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=8supNoEhYHc»),

8.4.MOUZAKINEWS.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=hLP3NdMF9SI»),

8.5.OPENTV.GR (OPEN.GR) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=zWf4iFKfYlA»),

8.6.MOUZAKINEWS.GR(«YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=3bqDobqMuC0&t=23s»),

—————————————————————————————————————–

9.1.EL-WIKIPEDIA.ORG,

(«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82»),

9.2.GELANTHI.GR,

(«https://www.gelanthi.gr/article.php?id=14»),

—————————————————————————————————————–

10.EARTH.GOOGLE.COM,

(«https://earth.google.com/web/@0,-4.1065,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=OgMKATA»),

11.ITIA.NTUA.GR,

(«https://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/214/»),

—————————————————————————————————————–

12.FLASH.GR,

(«https://www.flash.gr/ayti-einai-i-43xroni-farmakopoios-pou-agnoeitai-stin-karditsa-pics-799197»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

—————————————————————————————————————–

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news.

Σχετικές αναρτήσεις

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΜΕΡΟΣ 2ο / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη

Φλώρινα: Άγρια δολοφονία 31χρονου – Ερωτική αντιζηλία βλέπει η αστυνομία

e-enimerosi

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη