Ειδήσεις και Νέα

Γέφυρα Βαλαμανδρίου, Πύλης, Τρικάλων: Με 327 τριακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια κυβικά μέτρα (τόνους) νερού και 2.050 m 3 /sec, περίπου, την “χτύπησε” ο “Πηνειός” στην κακοκαιρία “Daniel” (~356,20 mm βροχής)»..

Κατά το πρόσφατο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “Daniel”, ο «Ποταμός Πηνειός», “χτύπησε” την “Γέφυρα Βαλαμανδρίου”, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του «“Δήμου Πύλης”, “Νομού Τρικάλων”», με συνολικά “[(326.771.900), (τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και εννιακόσια)]” “[(μ 3 ), (κυβικά μέτρα)]” (ή “τόνους”) νερού και με μέγιστη παροχή «2.048,30 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «2.048,30 m 3 /sec»), [1,2,4,5,6.1,6.2,7,8.1-8.2].

Η συγκεκριμένη βροχόπτωση, οι οποία μάλιστα, προκάλεσε την ολική καταστροφή του αναχώματος από την μία πλευρά της γέφυρας, (χωρίς όμως να καταστραφεί ο φορέας της γέφυρας), στην συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία «Βαλαμάνδρι-Ρόγκια» και «Βαλαμάνδρι-Τρίκαλα»
(μέσω της εν λόγω γέφυρας), ήταν, αναλυτικά: «04/09/2023 (10,80 mm)», «05/09/2023 (94,20 mm)», «06/09/2023 (165,80 mm)», «07/09/2023 (85,20 mm)», και «08/09/2023 (0,20 mm)», («συνολικό ύψος βροχόπτωσης πέντε συνεχόμενων ημερών: 356,20 mm») [6.1,6.2,7,8.1-8.2].

Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Ποταμού Πηνειού”, έως την θέση στην “Γέφυρα Βαλαμανδρίου”, “Δήμου Πύλης”, “Νομού Τρικάλων”», στο σημείο που βγαίνει από την συγκεκριμένη υποδιαίρεση της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «5 ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler”
κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1 ης Τάξης», «L 1 STR =510.770,00 μ.μ.» («145 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2 ης Τάξης», «L 2 STR =94.377,30 μ.μ.», («57 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά και ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3 ης Τάξης», «L 3 STR =75.985,60 μ.μ.» («42 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L 4 STR =29.643,50 μ.μ.» («20 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα και με συνολικό μήκος ρεμάτων «5 ης
Τάξης», «L 5 STR =29.619,90 μ.μ.» («11 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιπεδινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «L TOTAL =740.396,30 μ.μ.» (ή αλλιώς «L (1+2+3+4+5) TOTAL =740,396 χιλιόμετρα») («275 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Πηνειού”, έως την θέση στην “Γέφυρα Βαλαμανδρίου ”, “Δήμου Πύλης”, “Νομού Τρικάλων”» είναι ίσο με «1.135.441,17 στρέμματα» [(«1.135,44 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km 2 )] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει: το «65,17%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Μετεώρων»,

το «0,43%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Πύλης» και το «6,50%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Τρικκαίων»), (ή αλλιώς, ειδικότερα, επιμερίζεται ως εξής: το «95,18%» του εμβαδού της επιφάνειας της, στον «Δήμο Μετεώρων», το «0,28%» του εμβαδού της επιφάνειας της, στον «Δήμο Πύλης» και το «3,49%» του εμβαδού της επιφάνειας της στον «Δήμο Τρικκαίων», συνολικά δε το «98,95%» του συνολικού εμβαδού της επιφάνειας της συγκεκριμένης λεκάνης απορροής κατανέμεται στους τρεις προαναφερθέντες Δήμους) (1,2,4).

Ο «Ποταμός Πηνειός», στην θέση στην «Γέφυρα Βαλαμανδρίου» του «Δήμου Πύλης», του «Νομού Τρικάλων», σχηματίζεται, κυρίως, από τον «Ποταμό Ίωνα» [9.1], τον «Ποταμό Τρανό» [9.2], τον «Κλεινοβίτικο Ποταμό» [9.3], το «Μαλακασιώτικο Ρέμα» [9.4] και το «Ρέμα Γκρεμός» [9.5], τα οποία αποτελούν μέρος του υδρογραφικού δικτύου του «Πηνειού Ποταμού» και βρίσκονται στο ορεινό και ημιορεινό τμήμα της λεκάνης απορροής του [9.1,9.2,9.3,9.4,9.5].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» (επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Πηνειού Ποταμού” που αντιστοιχεί έως την θέση στην “Γέφυρα Βαλαμανδρίου”», η οποία βρίσκεται περίπου στην θέση ανάμεσα στον οικισμό «Βαλαμάνδρι» και στον οικισμό «Ρόγκια»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» (γραμμές με «έντονη μπλε» απόχρωση με διαβάθμιση του πάχους της γραμμής,
όπου το πάχος της κάθε γραμμής εξαρτάται από την “τάξη” του εκάστοτε ρέματος που αντιπροσωπεύει δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η “τάξη” του ρέματος τόσο παχύτερη είναι και η αντίστοιχη γραμμή που το αντιπροσωπεύει), των «οικισμών του Δήμου Μετεώρων», των «οικισμών του Δήμου Πύλης» και των «οικισμών του Δήμου Τρικκαίων» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), του «περιγράμματος του “Δήμου Μετεώρων”», του «περιγράμματος του “Δήμου Πύλης”» και του «περιγράμματος του “Δήμου Τρικκαίων”» (γραμμές με «μαύρη απόχρωση»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»),[1,2,4].
Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-08/09/2023” (“356,20 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «2.048,30 κυβικά μέτρα ανά
δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «2.048,30 m 3 /sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «326.771.900 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «326.771.900 m 3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα
πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel»), (η ανάλυση και οι υπολογισμοί έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «HEC-HMS» του «U.S.A. Army Corps of Engineers» δηλαδή του «Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α.») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-08/09/2023” (“356,20 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «2.048,30 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «2.048,30 m 3 /sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου, μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «326.771.900 κυβικά μέτρα
(τόνους νερού)» ή αλλιώς «326.771.900 m 3 (tons νερού)»), (στην περιοχή του οικισμού «Βαλαμάνδρι», του «”Ποταμού Πηνειού”, που αντιστοιχεί έως την θέση της «Γέφυρας Βαλαμανδρίου», «“Δήμου Πύλης”, “Νομού Τρικάλων”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική 
ονομασία «Daniel») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].
Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_wo
rks&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-
xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-
8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).« https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research» ,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,
και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον “Νομό Τρικάλων” ή αλλιώς την “Π.Ε.
Τρικάλων”), [όπως π.χ. 3.1-3.32],
Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.COPERNICUS.EU,
(«https://www.copernicus.eu/el»),
—————————————————————————————————————–
2.STATISTICS.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),
—————————————————————————————————————–
3.1.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-
tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.2.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-trikkaion-
symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.3.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/news/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%c
e%b9%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-
%cf%84%ce%bf-55-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1/»),
3.4.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-
nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.5.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-
synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),
3.6.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-
katevase-synolika-stin-ekvoli-tou/»),
3.7.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%
CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),
3.8.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-
katevase-synolika-stin-ekvoli-toy/»),
3.9.TRIKALAOPINION.GR.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tou-
nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.10.TRIKALANEWS.GR,
(«https://www.trikalanews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-trikkaion-
chartis/»),
3.11.TRIKALAENIMEROSI.GR,
(«https://www.trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-
%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-
%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%
CE%B1%CF%82-daniel»),
—————————————————————————————————————–
3.12.EKALAMPAKA.GR,
(«https://www.ekalampaka.gr/article/thomas-papalaskaris-remata-
palaioxorioy-kalampakas-trikalon-2-dyo-ekatommyria-kyvika-metra-tonoys-
peripoy-katevasan-stin-prosfati»),
3.13.KALABAKACITY.GR,
(«https://www.kalabakacity.gr/remata-palaiochoriou-kalabakas-dyo-
ekatommyria-kyvika-metra-peripou-katevasan-stin-prosfati-vrochi/»),
3.14.TAMETEORA.GR,
(«https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/525029/remata-
palaiochorioy-kalampakas-trikalon-2-ekat-kyvika-metra-katevasan-stin-prosfati-
vrochi/»),
3.15.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-tis-katastrofes-apo-
vrochoptoseis-sto-palaiochori-trikalon/»),
3.16.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/remata-palaiochorioy-kalampakas-trikalon-2-dyo-
ekatommyria-kyvika-metra-tonoys-peripoy-katevasan-stin-prosfati-vrochi-7660-
mm-vrochis/»),
3.17. E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-enimerosi.com/arthra-reportaz/remata-palaiochoriou-kalabakas-
trikalon-dyo-ekatommyria-kyvika-metra-tonous-peripou-katevasan-stin-
prosfati-vrochi/»),
3.18. STAGONNEWS.GR,
(«https://www.stagonnews.gr/remata-paleochoriou-kalabakas-trikalon-2-dyo-
ekatommyria-kyvika-metra-tonous-peripou-katevasan-stin-prosfati-vrochi-
7660-mm-vrochis/»),
—————————————————————————————————————–
3.19.EKALAMPAKA.GR,
(«https://www.ekalampaka.gr/article/thomas-papalaskaris-gefyra-diavas-
kalampakas-trikalon-me-295-ekatommyria-tonoys-neroy-kai-1850-m3-sec-
peripoy-tin-xtypise-o-pineio»),
3.20.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/thomas-papalaskaris-techniko-arthro-gia-tin-
kathizisi-tis-gefyras-stin-diava-trikalon/»),
3.21.KALABAKACITY.GR,
(«https://www.kalabakacity.gr/gefyra-diavas-me-295-ek-tonous-nerou-tin-
chtypise-o-pineios-stin-kakokairia-daniel/»),
3.22.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-295-
%CE%B5%CE%BA-%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CE%BD/»),
3.23.TRIKALACULTURE.GR,
(«https://trikalaculture.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CF%84%CE%
B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%86/»),
3.24.TAMETEORA.GR,
(«https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/527529/gefyra-diavas-
kalampakas-me-295-ekat-kyvika-metra-tonoys-neroy-kai-1-850-m3-sec-
peripoy-tin-chtypise-o-pineios-stin-kakokairia-daniel-35620-mm-vrochis/»),
3.25.TRIKALANEWS.GR,
(«https://www.trikalanews.gr/gefyra-diavas-me-295-ek-tonoys-neroy-tin/»),
3.26.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-tin-kathizisi-tis-gefyras-stin-
diava-trikalon/»),
3.27.METEORA24.GR,
(«https://www.meteora24.gr/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%
CF%8C-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%86/»),
3.28.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/gefyra-diavas-me-295-ek-tonous-nerou-tin-chtypise-
o-pineios-stin-kakokairia-daniel/»),
3.29.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/gefyra-diavas-kalampakas-trikalon-me-295-ek-
kyvika-metra/»),
3.30. STAGONNEWS.GR,

(«https://www.stagonnews.gr/gefyra-diavas-kalabakas-trikalon-295-diakosia-
eneninta-pente-ekatommyria-kyvika-metra-tonous-nerou-ke-1-850-m3sec-
peripou-tin-chtypise-o/»),
3.31.METEORAVOICE.GR,
(«https://www.meteoravoice.com.gr/2024/03/295-1850-m3sec-daniel-35620-
mm.html»),
3.32. E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-enimerosi.com/news/gefyra-diavas-kalabakas-trikalon-me-295-
ekatommyria-kyvika-metra-nerou-kai-1-850-m3-sec-peripou-tin-chtypise-o-
pineios-stin-kakokairia-daniel/»),
—————————————————————————————————————–
4.QGIS.ORG,
(«https://www.qgis.org/en/site/»),
—————————————————————————————————————–
5.HEC.USACE.ARMY.MIL,
(«https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/»),
—————————————————————————————————————–
6.1.METEO.GR,
(«https://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),
6.2.METEO.GR,
(«https://meteo.gr/UploadedFiles/articlePhotos/SEP23/Daniel_Thessaly_V2.jpg»)
—————————————————————————————————————–
7.PENTELI.METEO.GR,
(«https://penteli.meteo.gr/stations/kalampaka/»),
—————————————————————————————————————–
8.1.TRIKALAOLA.GR («YOUTUBE.COM»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=qHRMVq9JvQo»),
8.2. TRIKALAOLA.GR («YOUTUBE.COM»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=zKnq2ajKusA»),
—————————————————————————————————————–
9.1.TRIKALASPORT.GR,
(«http://trikalasport.gr/new/%CE%BF-%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-
%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1/»),
9.2.INFOTOURISTMETEORA.GR,
(«https://www.infotouristmeteora.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%C
E%AE/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1%C

F%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%
82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/%CE%B4-
%CE%B5-
%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%C
E%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CE%BE%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF
%85/»),
9.3.HELLASPATH.GR,
(«http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=63»),
9.4. INFOTOURISTMETEORA.GR,
(«https://www.infotouristmeteora.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%C
E%AE/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1%C
F%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%
82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/%CE%B4-
%CE%B5-
%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%C
F%85/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%C
F%85/»),
9.5.IR.LIB.UTH.GR,
(«https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/51160/20023.pdf?sequence=1
»),
—————————————————————————————————————–
Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του
Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα
Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-
31/04/2017»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.»,
«02/05/2018-01/09/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης
Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος
Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού
Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού
Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού
Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-
Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής
Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.»,
«01/06/2021-30/11/2021»)»,
●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού
Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με
Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
—————————————————————————————————————–
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών,
«Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και
επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα
«β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού»
και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία
και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών
και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που
συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών,
«Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης
Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks:
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών,
«Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering
Software Ltd.»».
(κιν.):(6977)507545.
(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Σπάσιμο αναχώματος στον Κοσκινά Καρδίτσας.

e-enimerosi

΄΄Μια νύχτα στο Μουσείο΄΄.

e-enimerosi

Ισχυρός σεισμός στη Σάμο.

e-enimerosi